Home  | Service  | Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.                Definities

 

 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, ivs consultancy zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever verbindt opdracht te (doen) verrichten.
 • Opdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan ivs consultancy opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.
 • ivs consultancy: de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 • Opdrachtnemer: ivs consultancy.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer
 • Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding van het Plan van Aanpak overeengekomen duur van de opdracht.
 • Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de Opdracht, de planning van de uitvoering, de beoogde resultaten en de voorwaarden, waaronder dit dient te geschieden.
 • Tussen- en eindrapportage: rapportage over het verloop van de Opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van Aanpak.
 • Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade- of direct/indirect verlies door derden.
 • Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door ivs consultancy leveren van diensten in de ruimste zin des woords, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • Een verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de Opdrachtgever voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van ivs consultancy uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
 • Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de Opdracht doch uiterlijk binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen Opdracht, door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.
 • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

 

Artikel 3.                Uitvoering van de overeenkomst

 

 • De Opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door- of vanwege Opdrachtnemer.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden na overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Opdrachtnemer zal bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen, nadat in overleg overeenstemming is bereikt over budgetten c.q. begrotingen en dan slechts binnen de grenzen van deze budgetten c.q. begrotingen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het schriftelijk formaliseren van genoemde overeenstemming.
 • Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan Opdrachtnemer toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • In overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Opdrachtgever, en Opdrachtnemer, wordt maandelijks gerapporteerd aan de Opdrachtgever op het gebied van de voortgang van de Opdracht en eventuele belangrijke ontwikkelingen.
 • Opdrachtgever, en Opdrachtnemer zullen, op initiatief van elk van hen, overleg voeren in de navolgende situaties:
 • Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;
 • Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;
 • Indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever betreffende de wijze van uitvoering van de opdracht;
 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen door Opdrachtnemer onverwijld geïnformeerd worden, indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.
 • Bij het beëindigen van de Opdracht wordt een eindrapportage uitgebracht.

 

Artikel 4.                Verlenging en beëindiging

 

 • De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand voor het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.
 • Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractsperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.
 • In afwijking van het vorige leden bepaalde kunnen Partijen, zonder een opzegtermijn in acht te nemen, deze overeenkomst beëindigen in de periode liggend tussen de startdatum en de aanvaarding van het plan van aanpak. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • In afwijking van de vorige artikelen kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
 • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
 • Conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en / of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
 • Opdrachtgever legt aan de Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en / of beroepsethiek.
 • Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de artikelen 4.4 en 4.5 genoemde redenen, is deze partij tegenover de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 • Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 5.                Vergoedingen

 

 • Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat van de Opdracht per maand een tijdverantwoording bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.
 • Opdrachtnemer brengt bij de Opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in rekening, tenzij daarover van tevoren tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt. Opdrachtnemer wordt van een dergelijke afspraak door de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Opdrachtnemer declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen twee werkweken na verzending van de declaratie. Voldoet de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is zij van rechtswege in verzuim en kan zij gehouden worden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Declaraties zijn te allen tijde voorzien van een specificatie.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte –zonder enig recht op korting of verrekening- voor rekening van Opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 

 • Opdrachtnemer voert de overeengekomen Opdracht met inachtneming van het aanvaarde Plan van Aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht uit.
 • Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 • Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade- al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden- ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Opdrachtnemer en / of de Opdrachtnemer.
 • De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
 • Niettegenstaande het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste drie maanden als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 • De Opdrachtgever is gehouden om de Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 • De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de Opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van de Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst eventueel op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies werknemersverzekeringen danwel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken dienaangaande.

 

Artikel 7. Overmacht

 

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 • De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 • Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
 • De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor al geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan ivs consultancy.
 • Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur –zonder enig recht op korting of verrekening- te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 8. Geheimhouding en non-concurrentie

 

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • De Opdrachtnemer is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 8.1 omschreven en de activiteiten van de Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen betreffen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
 • Opdrachtnemer zal bij de beëindiging van de opdracht, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

 

Artikel 9.  Intellectuele eigendom

 

 • Alle door de Opdrachtgever verstrekte stukken en ideeën, betrekking hebbende op het intellectueel eigendom van de Opdrachtgever, blijven het exclusieve eigendom van de Opdrachtgever.
 • Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.
 • Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 10. Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 

 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 • Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen komen ten aanzien van alle geschillen met uitzondering van zogenaamde incassogeschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen in overeenstemming met het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt in overeenstemming met dat Reglement, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s Hertogenbosch, Nederland.
 • Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid 10.4 zodra één der partijen dat stelt.

 

ivs consultancy, gevestigd te Molenhoek en ingeschreven bij de kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 61843717

 

Versie: 1 jan 2021